O PROJEKCIE

STUDENTS' POWER - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UCZELNI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.
W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje:

  • Zadanie 10 – Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ – moduł podnoszenia kompetencji. Celem zadania jest podniesienie kompetencji kluczowych studentów UŁ, tj. językowych, informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości poprzez zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w ramach zespołów projektowych oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami służące lepszemu przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
  • Zadanie 11 – Wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego – moduł programów stażowych. Celem zadania jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia stanowiącego uzupełnienie wiedzy nabytej w toku studiów.
  • Zadanie 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Celem zadania jest ułatwienie studentom UŁ wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradców zawodowych oraz rozszerzenie dostępu do usług Biura Karier, w tym także świadczonych drogą elektroniczną.

POWRÓT NA GŁÓWNĄ STRONĘ